Khởi Động Từ Điện Tử TENSE

Vân hành và bảo vệ động cơ tránh khỏi sự cố bởi điện áp, dòng điện,mất cân bằng pha, kết hợp relay nhiệt giúp tiết kiệm chi phí. Nhận biết dòng khởi động và cho phép delay để tránh báo lỗi.