Nối Thẳng 2 Đầu Ống

Đầu nối thủy lực thẳng DIN 2353 cone 24 dùng để nối (liên kết) các ống thủy lực hoặc các nguồn thủy lực đảm bảo yêu cầu thi công riêng của mỗi đơn vị sử dụng. Đầu nối thủy lực thẳng thường xuyên được sử dụng trong hệ thống thủy lực. Nó được sử dụng khi các đường ống thủy lực cần đi xa hơn cho phù hợp với yêu cầu thiết kế.